Privacybeleid

 1. Aanvragen voor het vervoer van personen naar een luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren bij voorkeur via email. Slechts indien dit niet mogelijk is kan een aanvraag telefonisch gebeuren.
 2. Bij aanvraag dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het gevraagde vervoer. Deze bevatten: de juiste naam, adres, gsm- of telefoonnummer, email, aantal personen, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer. Voor luchthavenvervoer dienen de vluchtgegevens met vluchtnummer en uur van aankomst/vertrek doorgegeven te worden.
 3. De uiteindelijke prijs van een vervoer hangt af van de bestemming, de woonplaats van de klant, het aantal personen en het aantal tussenstops.
 4. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in Artikel 2, kan Airport Service Phil (A.S.P.) niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.
 5. Airport Service Phil (A.S.P.) haalt de te vervoeren personen op, ongeveer 3 uur voor het vertrek van de heenvlucht voor wat betreft Brussels Airport of Oostende Airport, en ongeveer 3 uur 30 voor wat betreft Charleroi Airport. Bij uitzonderlijke omstandigheden zoals files, stakingen, wegenwerken of weersomstandigheden, kan Airport Service Phil (A.S.P.) eenzijdig een vroeger afhaal uur vastleggen en dient Airport Service Phil (A.S.P.) dit te communiceren aan de klant.
 6. Airport Service Phil (A.S.P.) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht of door andere omstandigheden die niet te voorzien zijn.
 7. Bij extreem weer, sneeuw, ijzel en dergelijke, behoud Airport Service Phil (A.S.P.) het recht om wegens veiligheidsredenen niet uit te rijden. Airport ServicePhil (A.S.P.) kan hierdoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten voortvloeiend hiervan in welke aard dan ook van de klant.
 8. Wachttijden veroorzaakt door toedoen van de klant kunnen door Airport Service Phil (A.S.P.) in rekening worden gebracht. De klant is gebonden bij vertraging van zijn vlucht van meer dan 30 minuten Airport Service hil (A.S.P.) onmiddellijk op de hoogte te brengen. In onze prijzen is 1 uur wachttijd inbegrepen, wanneer de chauffeur na de landing van de klant op de luchthaven langer dan 1 uur moet wachten, zal Airport Service Phil (A.S.P.) een extra wachttijd aanrekenen van € 25,00 per 30 minuten.
 9. Indien de vlucht vertraging heeft, zal Airport Service Phil (A.S.P.) voorrang geven aan klanten die moeten vertrekken.
 10. Indien de vlucht te vroeg geland is, kan het zijn dat de klant moet wachten op de chauffeur, doch zal Airport Service Phil (A.S.P.) het nodige doen om dit te voorkomen.
 11. Het is Airport Service Phil (A.S.P.) te allen tijde toegestaan, om indien een bepaald type voertuig niet meer beschikbaar is door files, vertragingen of om welke reden ook, te vervangen door een ander gelijkwaardig type voertuig of door meerdere voertuigen in te schakelen. Airport Service Phil (A.S.P) regelt dit volledig autonoom en handelt hier volgens het principe van de goede huisvader, namelijk het brengen van de klant naar de bestemming. De klant kan hiervoor geen korting of schadevergoeding bedingen. Indien de klant de voorgestelde wijziging weigert, is Airport Service Phil (A.S.P.) niet verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van het vervoer, maar blijft de vervoersvergoeding wel verschuldigd.
 12. Airport Service Phil (A.S.P.) behoudt zich het recht voor een opdracht niet te aanvaarden bij onvoldoende beschikbaarheid van wagens of chauffeurs.
 13. Airport Service Phil (A.S.P.) is verzekerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende het vervoer van personen. Er worden nooit meer personen dan wettelijk is toegelaten vervoert.
 14. De reiziger is verplicht:
  * De gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting wordt op de reiziger verhaald.
  * Zich te onthouden van; beschadiging en verontreiniging van de wagen, het gebruik van alcoholhoudende dranken, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, gebruiken van rookwaar, agressie, het op welbepaalde wijze hinderen van de chauffeur in de uitoefening van zijn/haar taak.
 15. Bij het bevuilen of vernielen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een forfaitaire kost van € 75,00 aangerekend worden om de wagen weer proper en in orde te brengen voor de volgende klant. Deze dient zonder verwijl onmiddellijk met de chauffeur afgerekend te worden. Bij het niet nakomen van deze afspraak, mag Airport Service Phil (A.S.P.), volgens Belgische Wetgeving, niet nalaten om hier aangifte van te doen bij de politiediensten en mag het voertuig terug in orde gebracht worden door een professionele maatschappij. De kosten hiervan worden dan volledig ten laste van de klant gelegd, zelfs da dag dat het voertuig niet beschikbaar zou zijn omwille van deze calamiteiten.
 16. De overeenkomst met Airport Service Phil (A.S.P.) kan ten allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden door de klant mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van:
  * Vanaf 48 uur op voorhand, komt dit op 50% van de prijs
  * Vanaf 24 uur op voorhand, komt dit op 100% van de prijs
 17. De betaling van de overeengekomen prijs van het volledige vervoer dient in principe contant betaald te worden aan de chauffeur bij de heenreis. Uitzonderingen dienen voorafgaandelijk met Airport Service Phil (A.S.P.) te worden overeengekomen.
 18. Bij facturatie dient het factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij niet betaling, zal Airport Service Phil (A.S.P.) een toeslag van 15% aanrekenen. Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na factuudatum. Facturen die digitaal verzonden worden, worden beschouwd als een originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid.
 19. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat de klant een overeenkomst aan met Airport Service Phil (A.S.P.). De klant ontvangt digitaal een bevestiging van reservatie.
 20. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door gebruik te maken van onze diensten gaat de klant automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.
 21. Op al onze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door Airport Service Phil (A.S.P) gewijzigd worden.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.